تعاونی برتر استانی در سال 1400

 

    اعضای هیأت مدیره مجتمع صنعتی رفسنجان: 
       
  1-  آقای حسین بهرام پور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
  2-  آقای مجید بازرگان هرندی نایب رئیس هیأت مدیره
  3-  آقای حمید رضابیگی عضو هیأت مدیره
  4-  آقای احمد محمود مولائی کرمانی عضو هیأت مدیره
  5-  آقای عباس شهیدزاده اسدی عضو هیأت مدیره 
  6-  آقای روح الله انصاری عضو هیأت مدیره
  7-  آقای سید امیر رضا حسینی پور  عضو هیأت مدیره

 

 


نام ثبت کننده: مدیر فناوری تعداد بازدید: 2891 21 تیر 1400