تعاونی برتر استانی در سال 1400

بررسی میزان اطلاعات FTTX

میزان اطلاعات شما در مورد FTTH در چه سطحی است؟

 

نتایج

مجموع آرای اخذ شده : 123

 


اطلاعات کاملی دارم. 9 7.3


اطلاع ندارم یا کم می باشد. 114 92.7