تعاونی برتر استانی در سال 1400

بررسی میزان اطلاعات FTTX

میزان اطلاعات شما در مورد FTTH در چه سطحی است؟

 

نتایج

مجموع آرای اخذ شده : 124

 


اطلاعات کاملی دارم. 10 8.1


اطلاع ندارم یا کم می باشد. 114 91.9